Registrácia na letný tábor

  Medúza denný tábor 2024 - Záväzná prihláška


  ​(ak prihlasujete viac detí, pre každé dieťa je potrebné vyplniť záväznú prihlášku zvlášť)


  polia označené* sú povinné

  Údaje o zákonnom zástupcovi​

  Údaje o dieťati​


  ​​(pri vypĺňaní použite diakritiku, aby dieťa bolo vedené pod správnym menom)

  Poistenie


  ​Súčasťou ceny tábora je poistenie zodpovednosti za škodu, odškodnenie v prípade trvalých následkov po úraze, poistenie batožiny. Poistenie zodpovednosti za škodu NIE JE náhradou za životné poistenie.

  Táborový poriadok


  ​​Dieťa, ktoré počas denného tábora závažne poruší táborový poriadok, jeho zdravotný stav sa stane rizikovým pre neho alebo pre ostatné deti v tábore, nerešpektuje stanovený program dňa, bude z denného tábora vylúčené. V tomto prípade nemá rodič právo na náhradu za nevyužité služby, ktoré dieťa nevyužilo.

  Storno podmienky


  V prípade zrušenia tábora na základe rozhodnutia štátnej moci SR , poskytovateľ ponúkne objednávateľovi kreditnú poukážku. Kreditná poukážka bude vo výške neposkytnutých služieb (vyrátaná ako podiel ceny tábora na počet zrušených dní tábora). Poukážka bude platná 6 mesiacov od jej vystavenia. Alebo na písomné požiadanie vráti pomernú časť zaplatenej ceny za tábor poníženú o administratívny poplatok vo výške 30€. V prípade zrušenia tábora, zo strany objednávateľa, 10 až 6 kalendárnych dní (vrátane) pred jeho začatím, si poskytovateľ bude uplatňovať storno poplatok vo výške 50% z ceny tábora.V prípade zrušenia tábora, zo strany objednávateľa, 5 (vrátane) a menej kalendárnych dní pred jeho začatím, si poskytovateľ bude uplatňovať storno poplatok vo výške 80% z ceny tábora. V prípade zrušenia, nenastúpenia alebo prerušenia tábora, zo strany objednávateľa, počas prebiehajúceho tábora, v ktorom je dieťa prihlásené, si poskytovateľ bude uplatňovať storno poplatok vo výške 100% z ceny tábora. Skutočnosť o neúčasti v tábore je objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne emailom na info@meduzacentrum.sk. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sme pripravení ku každej jednotlivej žiadosti pristupovať individuálne. Poskytovateľ si, v prípade zrušenia, nenastúpenia alebo prerušenia tábora zo strany objednávateľa z akýchkoľvek dôvodov, bude účtovať administratívny poplatok vo výške 30€. Akékoľvek nároky vyplývajúce zo zrušenia, prerušenia alebo nenastúpenia do tábora zo strany objednávateľa je potrebné uplatniť výhradne písomne emailom na info@meduzacentrum.sk a to bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní nasledujúcich po poslednom dni tábora, v ktorom bolo dieťa objednávateľa prihlásené. Po tomto termíne sa budú všetky žiadosti o nároky považovať za premlčané.  Neprehliadnite


  Najneskôr 5 dní pred začatím tábora vám zašleme všetky potrebné informácie pre nástup do tábora (aké dokumenty doniesť, povinná výbava, čas a miesto odovzdania/prevzatia dieťaťa a pod.).

  Zhotovenie a použitie AV materiálov


  Súhlas s použitím fotografií/audiovizuálnych záznamov a iných diel
  Súhlasím s vyhotovovaním fotografií, audiovizuálnych záznamov (AV) počas programu v Medúza denných táboroch, vytvorených výlučne pre potreby propagácie poskytovateľa (napr. sociálne siete, web). a pod.).  Informovaný Súhlas


  ​Odoslanie tohto formulára je plnohodnotným ekvivalentom vlastnoručne podpísanej prihlášky. Súhlasím s výškou ceny a som si vedomý/á, že jeho neuhradenie je vymáhateľné podľa platných právnych predpisov. Súhlasím, že uhradím prípadné škody, ktoré by moje dieťa spôsobilo svojou nedbalosťou na verejnom alebo súkromnom majetku (ktoré sú nad rámec poistného krytia z povinného poistenia) počas aktivít Medúza denného tábora. Súhlasím s tým, že ak prinesiem dieťa do tábora pred 7:30 hod. alebo ho vyzdvihnem z tábora po 16:30 hod. bude mi účtovaný poplatok 5€ za každú začatú hodinu, ktorý som povinný uhradiť.  Súhlas so spracovaním osobných údajov


  ​Vyplnením registračného formuláru a označením súhlasu so spracúvaním vyplnených osobných údajov za seba a dieťa, ktorého som zákonným zástupcom, udeľujem súhlas spoločnosti: Medúza centrum s.r.o. , so sídlom Bardejovská Zábava 12, 085 01 Bardejov, IČO: 55098274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 45089/P, informácie o spracovaní údajov tu:. ​ (ďalej len „Spoločnosť“) so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, zdravotná spôsobilosť za účelom: • registrácie a prevádzkovania vernostného programu Medúza centra plávania • zasielania marketingových oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo listinných prostriedkov, t. j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách Spoločnosti ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení tejto Spoločnosti, a to na dobu 3 rokov, prípadne do skoršieho odvolania tohoto súhlasu. Týmto potvrdzujem, že mám minimálne 16 rokov, udeľujem súhlas na spracúvanie osobných údajov za seba a dieťa, ktorého som zákonným zástupcom slobodne a bol som pred jeho udelením informovaný o spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou a s tým súvisiacich právach v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom e-mailovom obchodnom oznámení alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu: info@meduzacentrum.sk alebo na poštovú adresu: Medúza Centrum, Bardejovská Zábava 12, 085 01 Bardejov. Osobné údaje nebudú zverejnené ani sprístupnené alebo poskytnuté nepovereným osobám. Osobné údaje nebudú spracované mimo štátov Európskej únie.